itacasa Logo

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam www.itacasa.be (zowel via computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie) (de "Website"), op de dienstverlening die door www.itacasa.be wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die www.itacasa.be aangaat voor het gebruik van de Website en de dienstverlening. Www.itacasa.be is een online advertentieplatform, waar men tegen betaling advertenties kan plaatsen (de "Dienst"). Door het gebruiken of raadplegen van de Website en door het gebruiken van de Dienst, verklaart u kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u de onverkorte toepassing ervan. www.itacasa.be raadt iedere bezoeker van de Website daarom aan de Gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de website en nadien op geregelde tijdstippen te lezen. www.itacasa.be wordt u aangeboden door Casa Sinove BV, een besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Molenstraat 51, met ondernemingsnummer en BTW-nummer BE080.948.515 ("itacasa.be" of "wij").

1. Algemeen

1.1 Minderjarigen. De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten (de "Bezoeker" of "u"). Onverminderd het voorgaande, is de Dienst slechts toegankelijk voor minderjarige Bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

1.2 Privacy. In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt. Zoals beschreven in ons Privacybeleid verleent u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In dit kader wenst itacasa.be uw aandacht er overigens uitdrukkelijk op te vestigen dat het volgens deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid niet is toegestaan om persoonsgegevens, waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, van Bezoekers te verzamelen (bijvoorbeeld 'harvesting') of Bezoekers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten of diensten buiten het platform van itacasa.be om.

2. Zoekertjes

2.1 Voor het het plaatsen van een Zoekertje zal itacasa.be een prijs ("Zoekertjestarief") in rekening brengen. Bij het kiezen van de wijze van promotie en voordat het Zoekertje kan worden geplaatst, wordt het bijbehorende Zoekertjestarief kenbaar gemaakt. In geval van particuliere klanten komt de Zoekertjesovereenkomst tot stand op het ogenblik dat de betaalprocedure op de Website van de betrokken Payment Service Provider is voltooid. Bij professionele klanten ook, tenzij een ander facturatie en betalingsregime schriftelijk overeengekomen werd.In dit laatste geval, is het Zoekertjestarief verschuldigd vanaf het ogenblik het zoekertje geplaatst werd.

2.2 De Adverteerder beschikt gezien de aard van onze activiteiten, niet over het recht om van de aankoop af te zien.

2.3 De toepasselijke Zoekertjestarieven zijn zichtbaar onder de rubriek "toevoegen", na het aanmaken van een gebruikersaccount.

2.4 itacasa.be kan de Zoekertjestarieven, alsmede de specificaties te allen tijde wijzigen.

2.5 Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de Website, of bij andere gevallen van overmacht is itacasa.be niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van de Zoekertjes. De Adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave. Klachten over de werking van de Dienst kunnen worden ingediend volgens de procedure omschreven onder titel 7.

2.6 Totstandkoming overeenkomst voor het plaatsen van advertenties tussen itacasa.be en Adverteerder

2.6.1 De Bezoeker kan op de Website advertenties ("Zoekertjes") van Adverteerders bekijken en daarop reageren. Indien de Bezoeker is ingelogd, kan hij als Adverteerder ook zelf Zoekertjes plaatsen op de Website.

2.6.2 Via de knop "Toevoegen" kan de Adverteerder een Zoekertje opstellen en dit vervolgens op de Website plaatsen. Na het plaatsen van het zoekertje kan de Adverteerder de afdeling en categorie waaronder het zoekertje is geplaatst niet wijzigen.

2.6.3 Door het plaatsen van een Zoekertje komt de overeenkomst voor het plaatsen van Zoekertjes tussen itacasa.be en de Adverteerder (de "Zoekertjesovereenkomst") tot stand, zie ook 2.1.

2.6.4 Zoekertjes blijven voor de gekozen periode op de Website staan, mits aan de Gebruiksvoorwaarden is voldaan en Adverteerders hun Zoekertjes niet zelf hebben verwijderd. Eén (1) week en, nogmaals, één(1) dag voor het verstrijken van deze periode zal de betrokken Adverteerder een melding ontvangen, waarbij hij op de hoogte gesteld wordt dat zijn Zoekertjes kan worden verlengd voor een te kiezen periode en tegen het gangbare tarief.

2.6.5 Zoekertjes dienen na aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten door de Adverteerder te worden verwijderd of als verkocht te worden aangeduid. Door het verwijderen van het Zoekertje of na de aan- of verkoop van de betrokken producten of diensten of na het verstrijken van de gekozen periode, komt de overeenkomstige Zoekertjesovereenkomst ten einde.

2.6.6 itacasa.be bewaart alle gegevens van iedere Zoekertjesovereenkomst gedurende minstens 4 maanden na verwijdering van het betrokken Zoekertje, zolang het account van de Adverteerder niet verwijderd is. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de gegevens inzake de Zoekertjesovereenkomst zoals beschreven is in ons Privacybeleid.

2.7 Algemene regels voor het plaatsen van Zoekertjes op de Website

2.7.1 Zoekertjes die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen. Indien Zoekertjes niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deze door itacasa.be verwijderd worden:

a. Opmaak Zoekertje:

i. Zoekertjes moeten onder de meest passende afdeling, rubriek en categorie geplaatst worden. Na het plaatsen van het zoekertje kan de Adverteerder de afdeling en categorie waaronder het zoekertje is geplaatst niet wijzigen.
ii. In Zoekertjes met betrekking tot producten mag slechts één concreet product gevraagd of aangeboden worden.
iii. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen in het Nederlands, het Frans of het Engels opgesteld te worden. Bij het aanmaken van en te allen tijde na het plaatsen van zijn Zoekertje, kan de Adverteerder ervoor kiezen om dit Zoekertje ook in de andere taal te schrijven, door het kiezen van deze optie tijdens het plaatsen of aanpassen van zijn zoekertje.
iv. De titel en de tekst van Zoekertjes mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
v. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven.
vi. Foto's bij Zoekertjes dienen steeds betrekking te hebben op de aangeboden producten of diensten. Het is niet toegestaan om foto's bij Zoekertjes te plaatsen, waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust, zonder toestemming van die derde.
vii. Zoekertjes mogen geen overmatige hoeveelheid aan tekens of trefwoorden omvatten om de aandacht te trekken of om de kans op het voorkomen in uiteenlopende zoekopdrachten te vergroten.

b. Niet toegestane Zoekertjesinhoud:

i. Het is niet toegestaan in Zoekertjes een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid van de producten of diensten die in het betrokken Zoekertje worden aangeboden. Adverteerders dienen er zich immers van te vergewissen dat de door hen aangeboden producten of diensten echt zijn.
ii. Het is niet toegestaan Zoekertjes te plaatsen met louter commerciële boodschappen die als enig doel hebben een onderneming direct of indirect te promoten.
iii. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar andere advertenties die gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
iv. De Bezoeker dient bij het plaatsen van Zoekertjes vanzelfsprekend rekening te houden met de niet-limitatieve voorbeelden van niet toegestane Website-inhoud, zoals beschreven onder hoofdstuk I, titel 5, en met de bepalingen inzake de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals beschreven onder hoofdstuk I, punt 3.1.4.

2.7.2 Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, kopen of bekijken en Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraagde producten of diensten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mogen worden, alvorens deze op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties.

2.7.3 Via de Website kan de Adverteerder zijn Zoekertje of een verwijzing hiernaar ook Facebook, Twitter en andere partners van itacasa.be plaatsen. Hierop zijn de (privacy)regels van deze derden van toepassing zoals beschreven onder 6.4. Indien u vragen over de regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag door naar deze derden.

2.7.4 Tenzij itacasa.be daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om:
a. Zoekertjes op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Toevoegen’ knop; of
b. Zoekertjes namens of in opdracht van derden te plaatsen.

2.8 Biedingen

2.8.1 Tenzij in de Gebruiksvoorwaarden anders bepaald wordt, is een bod op een product of dienst in een Zoekertje niet bindend.

2.8.2 De Adverteerder is niet verplicht een redelijk bod te aanvaarden. Indien een bod door de Adverteerder wordt aanvaard, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

2.8.3 Het is niet toegestaan biedingen bij Zoekertjes te plaatsen met als enig doel het biedingsproces te verstoren (bijvoorbeeld 'funbieden').

2.8.4 Indien een Zoekertje vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om enige andere reden verwijderd wordt, zullen de bijhorende biedingen ook verwijderd worden.

2.9 Waarderingen

2.9.1 Enkel een geregistreerde Bezoeker kan het aan- of verkoopgedrag van andere Bezoekers waarderen, wanneer er tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen. Waarderingen zullen dan enkel geplaatst mogen worden via het e-mailadres waarmee de Bezoekers met elkaar in contact zijn geweest. Waarderingen door andere Bezoekers van het aan- of verkoopgedrag van een Bezoeker blijven bij diens profiel staan.

2.9.2 itacasa.be kan de volgende soorten waarderingen verwijderen:
a. waarderingen met kwetsende of privacygevoelige inhoud en/of scheldwoorden;
b. waarderingen die geen verband houden met de prestaties van een Bezoeker;
c. waarderingen gegeven door Bezoekers die bepaalde regels of Gebruiksvoorwaarden overtreden hebben; en
d. Waarderingen met een commerciële inhoud (bijvoorbeeld waarderingen waarin verwezen wordt naar een andere handelaar).

2.9.3 Indien bij uw profiel een waardering is geplaatst die beantwoordt aan één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden, dan kunt u daar een melding van maken via de procedure beschreven onder punt 5.1.

2.10 Regels inzake prijs- of betaalmethoden in Zoekertjes

2.10.1 De Adverteerder mag in een Zoekertje een Bezoeker niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.

2.10.2 De Adverteerder moet in het prijsveld van het Zoekertje steeds vraagprijs vermelden en verder vermelden welke kosten nog te verwachten zijn, zoals registratierechten, BTW, notariskosten, ... . De Adverteerder heeft de mogelijkheid de vraagprijs te verbergen en onder "prijs op aanvraag" te adverteren.

3 Rechten en plichten

3.1 De bezoeker

3.1.1 De Bezoeker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de Website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de "Intellectuele Eigendomsrechten").

3.1.2 De Bezoeker verleent:
a. aan itacasa.be een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van de Dienst en die van derden. itacasa.be behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van Zoekertjes, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd; en
b. aan andere Bezoekers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om de inhoud te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst.

3.1.3 Indien itacasa.be of de Bezoeker de inhoud van de Website verwijdert, eindigen de in overeenstemming met het vorige punt verleende licenties.

3.1.4 De Bezoeker mag geen producten of diensten in Zoekertjes op te nemen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat:
a. het niet is toegestaan om producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op:
i. de auteursrechten van een derde, zoals foto's of video's, zonder toestemming van die derde;
ii. de merkrechten van een derde, zoals het aanbieden van een item waarop een logo van een derde geplaatst is zonder toestemming van die derde; of
iii.de modelrechten van een derde;
of
b. in de titel en/of de tekst van een Zoekertje bijvoorbeeld slechts:
i. de merknaam mag gebruikt worden van de producten of diensten die in het Zoekertje daadwerkelijk worden aangeboden of gevraagd; of
ii. de handelsnaam mag gebruikt worden van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is.
Het is niet toegestaan een handelsnaam te vermelden die geen band heeft met de producten of diensten die in het Zoekertje aangeboden worden;
of
c. in de titel van Zoekertjes de aangeboden producten of diensten niet mogen worden vergeleken met andere producten of diensten.
In ieder geval mag een vergelijking op geen enkele wijze verwarring scheppen omtrent de commerciële herkomst van de aangeboden producten of diensten.

3.1.5 Niets wat in de Gebruiksvoorwaarden of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om de bevoegdheden van de Bezoeker in het kader van zijn gebruik van de Dienst uit te breiden.

3.2 itacasa.be

3.2.1 Met uitzondering van de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website gepubliceerd wordt, houden itacasa.be en haar licentiegevers de Intellectuele Eigendomsrechten aan op de Dienst.

3.2.2 itacasa.be verleent aan de Bezoeker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken in overeenstemming met het doel van de Dienst.

3.2.3 itacasa.be en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor, waaronder het recht om al dan niet substantiële delen van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

3.2.4 Indien u de Website via mobiele apparatuur bezoekt en daarbij gebruik maakt van de applicatie van itacasa.be (de "Applicatie"), verleent itacasa.be u enkel het recht deze Applicatie voor persoonlijk gebruik aan te wenden. De Applicatie kan aan Bezoekers mogelijk niet dezelfde functionaliteiten bieden die beschikbaar zijn op de Website.

itacasa.be is de eigenaar of de licentiehouder van elk recht, elke titel en elk belang in en met betrekking tot haar Applicatie, waaronder begrepen alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot oneerlijke mededinging en alle andere eigendomsrechten, waaronder alle aanvragen, hernieuwingen, verlengingen daarvan en daarop toepasselijke herstelprocedures.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website en de Applicaties

4.1 Een Zoekertje mag enkel het aanbod van een vastgoed betreffen.

4.2 Het is (bijvoorbeeld) niet toegestaan inhoud op de Website, met inbegrip van Zoekertjes, te publiceren:
i. die pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
ii. die discriminerend is op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is;
iii.die (seksueel) intimiderend is;
iv. die onjuist, misleidend en onvolledig is;
v. om grappen uit te halen of iemand lastig te vallen;
vi. waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
vii.waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
viii.die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de Dienst of de rechten en belangen van Bezoekers kunnen schaden;
ix. die de infrastructuur van de Website onredelijk belast of verstoort in zijn goede werking;
x. waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van itacasa.be, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
xi. waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of bevorderd;
xii.waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van itacasa.be, haar licentiegevers, haar Bezoekers of derden;
xiii.die betrekking heeft op enige producten of diensten, waarvan de handel of levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en het aanbod of de vraag volgens de indicatieve lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten op de Website verboden of beperkt is; en
xiv. waarmee itacasa.be het redelijkerwijs om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens mee kan zijn.

4.3 De inhoud van de Website mag door de Bezoeker niet gereproduceerd en/of gedeeld worden aan het publiek, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Zoekertjes of 100 hyperlinks naar Zoekertjes, zoals het gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites.

4.4 De Bezoeker mag geen substantiële delen van de inhoud van de databank met Zoekertjes opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Zoekertjes herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van itacasa.be is verkregen, of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.5 Het is niet toegestaan de volgende handelingen of ingrepen met betrekking tot onze software en platformen (Applicaties) te verrichten:
i. het wijzigen, het aanpassen, het vertalen, het creëren van afgeleide werken, het uiteen halen, het nabouwen (door 'reverse-engineering'), het demonteren of het op welke andere wijze dan ook proberen achterhalen van de broncode van de Applicaties;
ii. het wijzigen, het kopiëren, het publiceren, het in licentie geven, het verkopen of het op welke andere wijze dan ook commercialiseren van de Applicaties of van iedere informatie in verband met of software verbonden aan de Applicaties;
iii.het verhuren, het in lease geven of het op welke andere wijze dan ook overdragen van rechten op de Applicaties;
iv. het verwijderen, het onduidelijk maken of aanpassen van de meldingen door itacasa.be inzake haar auteursrechten, merkrechten of andere eigendomsrechten aangebracht op, vervat in of in combinatie met de Applicaties; en
v. het gebruiken van de Applicaties op een wijze die de Website op welke manier dan ook kan aantasten of het gebruik of genot van de Website door welke partij dan ook kan verstoren.

4.6 De Applicaties dienen te worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

4.7 Het is de Bezoeker niet toegestaan om louter commerciële boodschappen weer te geven op de Website, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van itacasa.be is verkregen of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

4.8 De Bezoeker mag de inhoud van de Website niet wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

5. Misbruik van de Website en de Applicaties en de gevolgen hiervan

5.1 Via support@itacasa.be kunt u ons te allen tijde een melding sturen betreffende misbruik van de Website, bijvoorbeeld indien er op de Website inhoud gepubliceerd is die niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden. U dient dan de volgende gegevens op te geven:
a. de reden van uw melding, samen met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde misbruik;
b. de link naar het betrokken Zoekertje; en
c. een verduidelijking dat de betrokken inhoud inbreuk maakt op uw privacy of enige andere rechten, en dat u over deze rechten beschikt.

5.2 itacasa.be kan, afhankelijk van de aard en ernst van het misbruik, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van Bezoekers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen onder meer - maar niet hiertoe beperkt - de volgende maatregelen nemen:
a. de door de betrokken Bezoeker geplaatste inhoud verwijderen. Het verwijderen van waarderingen kan slechts in de onder hoofdstuk I, titel 2.5 omschreven gevallen;
b. het gebruik van de Dienst, waaronder de toegang tot de Website of bepaalde functionaliteiten ervan, ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen;
c. het gebruik van de Applicatie ten aanzien van de betrokken Bezoeker beperken of beëindigen; en
d. de persoonsgegevens van de betrokken Bezoeker aan bepaalde derden, zoals beschreven in het Privacybeleid, en in het bijzonder aan de Procureur des Konings overeenkomstig artikel XII. 19, §3 van het Wetboek van Economisch Recht, verstrekken.

5.3 itacasa.be behoudt zich het recht voor om juridische maatregelen te nemen en, voor zover zij door het misbruik van de Website schade lijdt, van de betrokken Bezoeker een schadevergoeding te eisen.

5.4 Doordat itacasa.be een dienstverlener is die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht, is zij niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de inhoud die door Bezoekers en derden op de Website wordt geplaatst.

5.5 itacasa.be is overigens nooit partij of op welke manier dan ook betrokken bij overeenkomsten die tussen Bezoekers onderling of tussen Bezoekers en derden tot stand komen. Bezoekers dienen onderlinge geschillen of geschillen met derden daarom op te lossen buiten itacasa.be om.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Beperking aansprakelijkheid itacasa.be

6.1.1 Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit itacasa.be iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een Bezoeker lijdt of heeft geleden door:
a. het gebruik van de Dienst;
b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen ervan;
c. onjuiste informatie op de Website;
d. gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de Website;
e. wijzigingen in de Dienst en/of wijzigingen op of van de Website; of
f. het gebruik van de Applicatie.

6.1.2 itacasa.be is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de Dienst of van de Applicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.

6.1.3 Indien itacasa.be om welke reden dan ook voor de in de vorige punten bepaalde schade aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, is haar aansprakelijkheid ten opzichte van een Bezoeker beperkt tot maximaal:
a. het totaalbedrag van de vergoedingen die de Bezoeker aan itacasa.be betaald heeft gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade ontstaan is; of
b. 100 euro, indien het totaalbedrag dit bedrag zou overschrijden.

6.1.4 De vordering tot schadevergoeding in hoofde van de Bezoeker verjaart na verloop van 12 maanden, gerekend vanaf het ogenblik waarop het feit of de handeling waardoor de schade is ontstaan, zich heeft voorgedaan.

6.1.5 itacasa.be is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat itacasa.be niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in Zoekertjes of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van haar Bezoekers.

6.2 Wij geven geen garanties

6.2.1 itacasa.be kan niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een Bezoeker.

6.2.2 Aangezien de meeste inhoud op de Website afkomstig is van andere Bezoekers, verleent itacasa.be daarom geen garantie over:
a. de juistheid en nauwkeurigheid van de Zoekertjes of andere berichten;
b. de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de producten of diensten die worden aangeboden;
c. de bevoegdheid van Adverteerders om producten of diensten aan te bieden en de bevoegdheid van Bezoekers om producten te kopen of diensten af te nemen; en
d. het vermogen van Bezoekers om de overeengekomen prijs van gekochte producten of afgenomen diensten te voldoen.

6.2.3 itacasa.be verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de Dienst.

6.3 Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden, de Website, de Dienst en de Applicatie van itacasa.be

6.3.1 itacasa.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Website of delen ervan te kunnen wijzigen.

6.3.2 itacasa.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Dienst te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de Dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden.

6.3.3 itacasa.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de Applicatie of delen ervan te kunnen wijzigen of beëindigen.

6.3.4 itacasa.be behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zult u vooraf worden geïnformeerd voordat wijzigingen in werking treden.

6.4 Websites en diensten van derden

6.4.1 De Website, de Dienst of de Applicatie kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door itacasa.be (bijvoorbeeld Google API). itacasa.be heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden. In geval u gebruik maakt van de Dienst of Applicatie waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google API), aanvaardt u gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden van Google.

6.4.2 Door het gebruiken van de Website, de Dienst of de Applicatie vrijwaart u itacasa.be uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de Website, de Dienst of de Applicatie of die daarin verwerkt zijn.
De Bezoeker vrijwaart itacasa.be dan ook voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
a. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Zoekertje; en
b. het gebruik van via de Website aangeboden producten of diensten.

7. Klachtenregeling

7.1 In geval van klachten over de werking van de Dienst kan de Bezoeker itacasa.be per e-mail (support@itacasa.be) contacteren. Klachten dienen door de Bezoeker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 weken, na het vaststellen van een gebrek met betrekking tot de Dienst, aan itacasa.be meegedeeld te worden.

7.2 Klachten moeten zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven worden ingediend. Bij het indienen van uw klacht dient u het woord “Klacht” op te nemen in de titel van uw e-mail.

7.3 Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van uw klacht door itacasa.be bevestigd worden en zal u binnen vijf werkdagen worden ingelicht over de termijn waarbinnen u van ons een voorstel tot oplossing van het probleem zal ontvangen. Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

8. Overige bepalingen

8.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Zoekertjesovereenkomst. Mondelinge overeenkomsten hebben geen rechtskracht.

8.2 Indien itacasa.be één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.

8.3 Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

8.4 De Gebruiksvoorwaarden en de Zoekertjesovereenkomst vormen de hele overeenkomst tussen itacasa.be en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van itacasa.be en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, zullen wij minnelijk trachten op te lossen alvorens deze voor te leggen aan de daartoe uitsluitend bevoegde rechtbank in Dendermonde of Aalst. Indien de Bezoeker hieraan de voorkeur geeft, kan het geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie van BeCommerce.

8.5 Voor vragen over het gebruik en de werking van de Dienst, kunnen Bezoekers itacasa.be per e-mail (support@itacasa.be) contacteren.